Sisältää 4 tapaamiskertaa Kuopiossa tai etänä, yksilötapaamiset molempien kanssa kaksi yhteistä tapaamista ja seurantakerran. Kaksoisliekkisuhde pysyy harvoin kasassa ilman ulkopuolista apua. Jos olet löytänyt kaksoisliekkisi, tämä voi auttaa juuri Sinua. Jos joku mainitsee löytäneensä kaksoisliekkinsä, osta tämä hänelle lahjaksi. Hyvä häälahjavinkki.

300,00 350,00  sis. alv

Sisältää 4 tapaamiskertaa Kuopiossa, yksilötapaamiset molempien kanssa kaksi yhteistä tapaamista ja seurantakerran. Kaksoisliekkisuhde pysyy harvoin kasassa ilman ulkopuolista apua. Jos olet löytänyt kaksoisliekkisi, tämä voi auttaa juuri Sinua. Jos joku mainitsee löytäneensä kaksoisliekkinsä, osta tämä hänelle lahjaksi. Hyvä häälahjavinkki.

Ostettuasi otan Sinuun yhteyttä aloitusajan sopimiseksi. Vastaanottoni on pääasiassa parittomien viikkojen iltaisin ja viikonloppuisin. Yksilötapaamisissa käymme läpi tämän elämän vaiheita aina syntymästä nykyhetkeen. Keskitymme lapsuuden merkitykseen parisuhteen taustalla ja puhumme myös sielullisesta kutsumuksesta. Yhteisillä tapaamiskerroilla käymme läpi parisuhteenne ainutkertaisia mahdollisuuksia, mutta myös kasvutarpeita molempien sielujen näkökulmasta. Keskustelemme kaikista ihmisyyden tasoista ja puhumme seksistä avoimesti.

Luomme yhteisen Rakkauden kasvutavoitteen ja päivitämme sen etenemistä seurantakerralla. Luomme yhdessä ymmärrystä sielutasoisen kaksoisliekkisuhteen merkityksellisistä mahdollisuuksista ja haasteista. Kasvatte yhdessä tietoisuuteen kohdata ihmisyyden kasvun haasteet sielutasoisessa Rakkaussuhtessanne.

Tausta

Rakkauden rakennusinsinöörin ammattieettisten periaatteiden pohjana ovat psykologien ammattieettiset periaatteet.

ja sielunhoitoterapeuttien eettiset ohjeet

Periaatteet on järjestetty neljäksi pääperiaatteeksi:

 • Yksilön oikeuksien ja arvon kunnioittaminen
 • Ammatillinen osaaminen
 • Vastuu
 • Ammatillinen riippumattomuus

 

Johdanto

Rakkauden rakennusinsinöörin työn perustana on ihmisyyden viisitasoinen (1. henkinen taso, 2. psyykkinen taso, 3. sosiaalinen taso, 4. fyysinen taso ja 5. seksuaalinen taso) kokonaisuus ja siihen liittyvä tiede ja luotettava kokemus. Kokonaisvaltainen käsitys ihmisyydestä kehittyy jatkuvasti, ja tarjolle tulee uusia ja entistä moninaisempia tietoja ja menetelmiä. Yhteiskunnan muuttuessa uusia ongelmatilanteita ilmenee jatkuvasti. Siksi on tärkeää, että Rakkauden rakennusinsinööri kiinnittää huomiota omiin rajoituksiinsa ja turvautuu muiden tietoihin ja pätevyyteen.

Hankkimansa tiedon turvin Rakkauden rakennusinsinööri toimii monissa rooleissa ja ammatillisissa suhteissa sekä käyttää monenlaisia työmenetelmiä, millä on edellytyksiä saada aikaan merkittäviä muutoksia yksilön, ryhmien ja organisaatioiden olosuhteissa. 

Rakkauden rakennusinsinöörillä on mahdollisuus vaikuttaa syvällisesti muiden ihmisten elämään. Se asettaa suuria vaatimuksia eettiselle tiedostamiselle ja on vaikuttanut siihen, että nämä ammattieettiset säännöt on laadittu.

Monet Rakkauden rakennusinsinöörin ammatilliset suhteet ja työtehtävät ovat kuitenkin sellaisia, että niitä ei voi säädellä muodollisesti, jolloin ratkaisevaa on ammattieettinen tietoisuus, vastuuntunto ja ammatillinen osaaminen. Siksi on tärkeää, että keskustelu ammattieettisistä periaatteista ja niiden kehittäminen jatkuvat. Periaatteet heijastavat sellaisia perustavanlaatuisia inhimillisiä arvoja, jotka ovat melko pysyviä. 

Ammattieettiset periaatteet

Jäljempänä asiakkaiksi kutsutaan kaikkia yksilöitä, ryhmiä ja organisaatioita, joihin Rakkauden rakennusinsinöörillä on ammatillinen suhde. Tietyissä tilanteissa asiakas-käsitettä voidaan käyttää myös laajemmin viittamaan sekundaarisiin asianosaisiin, esimerkiksi “primaarisen” asiakkaan perheeseen, asiakasryhmän organisatoriseen ympäristöön tai organisaation asiakkaisiin, potilaisiin ja muihin asianosaisiin.

Yksilöiden oikeus ja arvot

Rakkauden rakennusinsinööri kunnioittaa jokaisen ihmisen perusoikeuksia, arvokkuutta ja arvoa sekä työskentelee näiden kehittymisen edistämiseksi. Hän kunnioittaa yksilön oikeutta yksityiselämään, luottamuksellisuuteen, itsemääräämiseen, hengellisiin ja eettisiin näkemyksiin ja autonomiaan sopusoinnussa muiden velvoitteiden ja voimassa olevien lakien kanssa.

Kunnioitus

Rakkauden rakennusinsinööri kunnioittaa yksilön perusoikeuksia, arvokkuutta ja arvoa ja työskentelee siten, ettei hänen osaamistaan käytetä yksilön loukkaamiseen, hyväksikäyttöön ja sortamiseen. 

Rakkauden rakennusinsinööri kunnioittaa asiakkaiden ja muiden asianosaisten tietämystä, näkemystä, kokemusta ja pätevyyttä. Rakkauden rakennusinsinööri kunnioittaa muiden ammattiryhmien erityispätevyyttä, velvoitteita ja vastuuta. Rakkauden rakennusinsinööri ottaa huomioon yksilölliset sekä rooli- ja kulttuurierot, jotka perustuvat asiakkaan toimintakyvyn tasoon, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen ja kansalliseen identiteettiin, ikään, uskontoon, kieleen ja yhteiskunnalliseen asemaan. Rakkauden rakennusinsinööri ottaa huomioon ne rajoitukset, jotka liittyvät hänen omiin kulttuurisiin, yhteiskunnallisiin, hengellisiin ja sukupuolisiin lähtökohtiinsa.

Luottamuksellisuus ja salassapitovelvollisuus

Rakkauden rakennusinsinööri pitää salassa asiakkaiden ja muiden asioista saamansa luottamukselliset tiedot. Salassapitovelvollisuuden noudattamisesta voidaan poiketa, jos asiakas tai muut ovat ilmeisessä vaarassa. Myös laki voi velvoittaa Rakkauden rakennusinsinööriä antamaan tietoja. Rakkauden rakennusinsinööri ilmoittaa tällöin asiakkaalle lakiin perustuvista salassapitovelvollisuuden rajoituksista.

Tietoon perustuva suostumus ja valinnanvapaus

Rakkauden rakennusinsinööri kertoo asiakkaalle suunnitelluista toimenpiteistä ja keskustelee toimistaan ja niiden todennäköisistä seurauksista asiakkaan kanssa. Tällä tavoin Rakkauden rakennusinsinööri mahdollistaa asiakkaan tietoon perustuvan suostumuksen; asiakkaalla on perusteet, joiden nojalla hän pystyy päättämään, hyväksyykö hän toimenpiteet vai ei. Rakkauden rakennusinsinööri ei ota asiakkaikseen alaikäisiä.

Itsemäärääminen
Rakkauden rakennusinsinööri puolustaa asiakkaan itsenäisyyttä ja oikeutta itsemääräämiseen. Tämä koskee myös asiakkaan oikeutta aloittaa tai lopettaa asiakassuhde.

Ammatillinen osaaminen

Rakkauden rakennusinsinööri pyrkii kehittämään ammattiosaamistaan ja säilyttämään sen korkealla tasolla. Rakkauden rakennusinsinööri pyrkii tiedostamaan ammatilliset ja henkilökohtaiset vahvuutensa ja heikkoutensa pystyäkseen arvioimaan realistisesti osaamisensa ottaessaan hoitaakseen työtehtäviä. Rakkauden rakennusinsinööri ottaa vastaan vain sellaisia työtehtäviä, tarjoaa sellaisia palveluja ja käyttää sellaisia menetelmiä, joihin hän on kykenevä koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella. Rakkauden rakennusinsinööri sitoutuu ohjaamaan terveydenhuollon tai muun ammattiavun piiriin sellaiset yksilöt, ryhmät tai organisaatiot, joita hän ei ole kykenevä auttamaan koulutuksensa ja kokemuksensa perusteella.

Ammattieettinen tiedostaminen
Korkea ammattiosaaminen edellyttää, että Rakkauden rakennusinsinööri on tietoinen ammattieettisistä periaatteista ja soveltaa niitä ammattikäytäntöönsä.

Pätevyys ja pätevyyden kehittäminen
Rakkauden rakennusinsinööri työskentelyn perustana on viisitasoinen ihmisyys, sitä tutkiva tiede ja elämässä ja työssä hankittu kokemus, ja hän pyrkii jatkuvasti kehittämään ammattitaitoaan hankkimalla tietoa henkisestä, tieteellisestä, yhteiskunnallisesta ja ammatillisesta kehityksestä.

Pätevyyden rajoitukset
Rakkauden rakennusinsinööri toimii osaamisensa, koulutuksensa ja kokemuksensa sekä henkilökohtaisten kykyjensä asettamissa rajoissa ja etsii ammatillista apua ja tukea vaikeissa tilanteissa.

Menetelmistä johtuvat rajoitukset
Rakkauden rakennusinsinööri on tietoinen niistä rajoituksista, jotka liittyvät menetelmiin ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin. Rakkauden rakennusinsinööri on avoimen ja tietoisen varovainen käyttäessään menetelmiä, apukeinoja ja tekniikoita, jotka ovat vielä kokeiluasteella, jotka eivät täytä tavanomaisia menetelmille asetettuja vaatimuksia tai joita hän ei täysin hallitse.

Ulkoiset rajoitukset
Rakkauden rakennusinsinööri on tietoinen siitä, miten ammatilliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet voivat edistää tai ehkäistä hänen mahdollisuuksiaan käyttää asianmukaisesti osaamistaan ja menetelmiään.

Vastuu

Rakkauden rakennusinsinööri on tietoinen siitä hengellisestä, ammatillisesta ja tieteellisestä vastuusta, joka hänellä on asiakkaistaan, sekä siitä organisaatiosta ja yhteiskunnasta, jossa hän elää ja työskentelee. Rakkauden rakennusinsinööri välttää vahingon aiheuttamista ja on vastuussa toiminnastaan. Hän varmistuu mahdollisimman hyvin siitä, ettei hänen palvelujaan käytetä väärin.

Vastuu
Rakkauden rakennusinsinööri on henkilökohtaisesti vastuussa työnsä laadusta ja seurauksista. 

Väärinkäytösten/vahinkojen välttäminen
Rakkauden rakennusinsinööri välttää tietämyksen tai tietojen sovellusten väärinkäyttöä ja huolehtii siitä, että vahinko, jota ei voida välttää, jää mahdollisimman vähäiseksi. 

Rakkauden rakennusinsinööri ei osallistu toimintaan ja pyrkii estämään toiminnan, jonka tavoitteena on fyysisin tai psyykkisin pakkokeinoin tai niiden uhalla
– kiristää jokin tieto tai tunnustus
– suostutella joku paljastamaan, kieltämään ja muuttamaan oma tai jonkun muun elämänkatsomus tai poliittinen, uskonnollinen tai eettinen vakaumus 

Ammattieettisten ongelmien käsittely
Rakkauden rakennusinsinööri tiedostaa ammattieettisten ongelmien olemassaolon. Rakkauden rakennusinsinööri velvollisuus on selvittää näitä ongelmia ja neuvotella niistä terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimeksiantajien ja/tai etujärjestöjen kanssa. Muita osapuolia Rakkauden rakennusinsinööri informoi siitä, millaisia vaatimuksia ammattieettiset periaatteet asettavat. 

Jatkuvuus
Rakkauden rakennusinsinöörin velvollisuus on sopia asiakkaan kanssa ammatillisen kontaktin ehdoista ja sen kulusta, lopettamisesta ja seurannasta. Rakkauden rakennusinsinööri on tietoinen siitä vastuusta, joka hänellä on suhteessa asiakkaaseen ammatillisen suhteen muodollisesti päätyttyä. 

Laajennettu vastuu
Opettaessaan Rakkauden rakennusinsinöörin työmenetelmiä Rakkauden rakennusinsinööri on vastuussa myös menetelmän vahvuuksien, heikkouksien ja siihen liittyvien ammattieettisten ongelmien esiintuomisesta.

Ammatillinen riippumattomuus

Rakkauden rakennusinsinööri pyrkii ammatilliseen riippumattomuuteen neuvonnassa, opetuksessa ja viisitasoisen ihmisyyden soveltamisessa. Se merkitsee, että Rakkauden rakennusinsinööri on rehellinen ja puolueeton ja kohtelee kunnioittavasti muita asianosaisia. Hän yrittää tehdä selväksi oman roolinsa niissä erilaisissa yhteyksissä, joissa hän työskentelee.

Avoimuus ja selkeys
Rakkauden rakennusinsinööri antaa asianmukaisia tietoja edellytyksistään, työkokemuksestaan, pätevyydestään ja sitoutumisestaan ammattiinsa ja käyttää vain sellaisia ammattinimikkeitä, joihin koulutus, laillistaminen ja työtehtävä oikeuttavat.

Rakkauden rakennusinsinööri pyrkii asiallisuuteen ja tarkkuuteen antaessaan lausuntoja Rakkauden rakennusinsinöörinä. Rakkauden rakennusinsinööri antaa tietoja Rakkauden rakennusinsinöörin ammattitoiminnasta siten, ettei hän vahingoita viiden ihmisyyden tason tieteellistä tutkimusta, terveydenhuollon ammattihenkilöitä tai yhteiskuntaa.

Rakkauden rakennusinsinööri informoi asiakasta etukäteen asiakassuhteen taloudellisista ehdoista ja on tietoinen siitä, millaisia seurauksia ammatilliselle suhteelle voisi olla, mikäli Rakkauden rakennusinsinööri ottaisi palkkion lisäksi asiakkaalta vastaan lahjoja tai muita erityisetuja.

Roolikonfliktit ja hyväksikäyttö
Rakkauden rakennusinsinööri pyrkii tiedostamaan omat tarpeensa, asenteensa ja arvonsa ja oman roolinsa asiakassuhteessa. Hän ei käytä väärin valtaansa ja asemaansa käyttämällä hyväkseen asiakkaan riippuvuutta ja luottamusta.

Rakkauden rakennusinsinööri välttää ammatin ulkopuolista suhdetta asiakkaan kanssa. Tällainen suhde vähentää ammatin edellyttämää etäisyyttä ja voi johtaa eturistiriitoihin tai asiakkaan hyväksikäyttöön. Rakkauden rakennusinsinööri tiedostaa, miten intimiteetti ja seksuaalisuus voivat suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa Rakkauden rakennusinsinöörin ja asiakkaan väliseen suhteeseen. Rakkauden rakennusinsinööri välttää asiakassuhteen muuttumista yksityisluontoiseksi tai seksuaaliseksi. Rakkauden rakennusinsinöörin ja asiakkaan kesken ei saa olla sukupuolista kanssakäymistä, eikä suhdetta, jossa Rakkauden rakennusinsinööri voi hyötyä asiakkaasta esim. materiaalisesti, seksuaalisesti, psykologisesti, hengellisesti tai muuten siten, että siitä on asiakkaalle haittaa.

Ammattieettisten periaatteiden noudattaminen

Ammattieettisiä ohjeita

Periaatteet on tarkoitettu tueksi Rakkauden rakennusinsinöörille päivittäisessä työssä, pohdinnassa ja suunnittelussa sekä ammattieettisten ongelmien ratkaisemisessa.

Seuraavien seikkojen huomioiminen on tärkeää:

Ammattieettinen reflektio
Ottaessaan vastaan tietyn tehtävän tai kieltäytyessään siitä Rakkauden rakennusinsinööri pohtii siihen liittyviä ammattieettisiä ulottuvuuksia. Näin syntyy, tarkentuu ja kasvaa ammattieettinen tietoisuus. Jatkuva ammattieettinen pohdinta auttaa tunnistamaan ammattieettiset ongelmat.

Ammattieettiset ongelmat
Rakkauden rakennusinsinööri tekee itselleen selväksi, että neljä pääperiaatetta ovat aina tiukasti riippuvaisia toisistaan ja että ne voivat tietyissä tilanteissa olla myös ratkaisemattomassa ristiriidassa keskenään. Sellainen ammattieettinen ongelma vaatii pohdintaa ja usein keskustelua asiakkaiden ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa. Tällöin arvioidaan ammattieettisten periaatteiden keskinäistä suhdetta. Ristiriidoista huolimatta päätöksenteko ja siihen perustuva toiminta voivat olla välttämättömiä. Konkreettisessa tilanteessa tämä voi merkitä tiettyjen periaatteiden asettamista toisten edelle.

Ammattieettistä toimintaa koskeva ohjaus
Ammattieettiset ongelmat voivat olla helposti tunnistettavia ja ratkaistavia silloin, kun on olemassa selvät suuntaviivat tai normit. Mikäli periaatteet joutuvat ristiriitaan keskenään (eettinen ongelma), ongelmien arviointi voi olla monimutkaisempaa.

Rakkauden rakennusinsinööri, joka joutuu monimutkaisiin ammattieettisiin harkintatilanteisiin, konsultoi terveydenhuollon ammattihenkilöä. Konsultointi on sinänsä ilmaus ammattieettisestä tiedostamisesta, mutta Rakkauden rakennusinsinööri valitsee kuitenkin itse toimintatapansa.

Rakkauden rakennusinsinööri valvoo ja arvioi työnsä tuloksia.

Työhyvinvointi

 • Rakkauden rakennusinsinöörillä on velvollisuus huolehtia omasta hyvinvoinnistaan kokonaisvaltaisesti.
 • Rakkauden rakennusinsinööri työskentelee tavalla, joka on sopiva hänen terveydelleen ja turvallisuudelleen. Tämä sisältää hyvän tasapainon ylläpitämisen työ- ja vapaa-ajan kesken.
 • Rakkauden rakennusinsinööri huolehtii riittävän turvallisista työolosuhteista.
 • Rakkauden rakennusinsinööri hakeutuu tarvittaessa omaan terapiaan tai muuhun sellaiseen tukea antavaan palveluun, joka mahdollistaa henkilökohtaisen hyvinvoinnin ja hyvän työkyvyn. 
 • Rakkauden rakennusinsinööri osallistuu ajanmukaiseen koulutukseen mahdollisuuksiensa mukaan.
 • Rakkauden rakennusinsinööri käyttää säännöllistä ja riittävää valvontaa tai muuta asiaankuuluvaa henkilökohtaista sekä hengellistä tukea, esim. työnohjaus, hengellinen ohjaus, konsultaatiot tai verkostoyhteistyö.
 • Rakkauden rakennusinsinööri huolehtii toimintansa korkeasta laadusta esim. hankkimalla asianmukaisen työnohjauksen tai tarvittaessa vakuutusturvan.
 • Rakkauden rakennusinsinööri työskentelee vain ollessaan työkuntoinen.
 • Rakkauden rakennusinsinööri edesauttaa oman auttamisalansa hyvinvointia ja toimintaedellytyksiä.

 

Tärkeitä vaiheita ammattieettisessä harkinnassa:

 • Olennaisten eettisten kysymysten ja kysymyksenasettelujen tunnistaminen.
 • Vaihtoehtoisten toimintatapojen muotoilu. 
 • Lyhyen ja pitkän aikavälin todennäköisten etujen ja riskien analysointi. Arvioitaessa kaikkia toimintavaihtoehtoja eri osapuolten kannalta. 
 • Toimintatavan valinta arvojen, periaatteiden ja suuntaviivojen huolellisen harkinnan perusteella.
 • Toimiminen tavalla, jossa otetaan vastuu seurauksista. 
 • Toiminnan tuloksen arvioiminen. 
 • Mahdollisten kielteisten seurausten korjaaminen. 
 • Jos ammattieettistä ongelmatilannetta ei ole pystytty ratkaisemaan tyydyttävällä tavalla, kokeillaan vaihtoehtoisia menettelytapoja.

Valitusten käsittely

Ammattieettiset periaatteet on tarkoitettu tueksi myös niissä tilanteissa, joissa on otettava kantaa Rakkauden rakennusinsinöörin toimintaa koskeviin valituksiin. Arvioinnissa otetaan huomioon mahdollisesti esille tulleet ammattieettiset ongelmat sekä se priorisointi, jonka Rakkauden rakennusinsinööri on tehnyt harkitessaan tilannetta ammattieettiseltä kannalta 

Yksilö, ryhmä tai organisaatio, joka huomaa Rakkauden rakennusinsinöörin rikkovan ammattieettisiä periaatteita, keskustelee asiasta Rakkauden rakennusinsinöörin kanssa ennen kuin ilmoittaa siitä valituksia käsittelevälle taholle. 

Jos Rakkauden rakennusinsinöörin havaitsee toisen avuntarjoajan työssä viitteitä selkeästä hoitovirheestä, epäpätevyydestä tai epäeettisyydestä, hän tarpeen vaatiessa selvittää asiaa ja reagoi siihen.